مسابقات تیراندازی برای محلات آسیب دیده تنگستان برگزار شد

صقبلصب

مسابقات تیراندازی با اسلحه بادی برای نوجوانان محله آسیب دیده شهرستان تنگستان با همکاری اداریه ورزش و جوانان  و معاونت اجتماعی سپاه تنگستان برگزار شد.

یلیایای

شیبلیا

دسته بندی

برچسب‌ها